P
Pznd- , .
Py -, ; ; ini qirqmq , ; ~ig tushmoq (-.): (-. -.) ( -.); (-.).
Pyvnd- 2 ; ~ qilmq 1) , 2) .
Pyvndi -, ~lm .
Pyvndllmq- I , ; 2 , .
Pyvndlsh -1 ; // ; 2 ; // .
Pyvndchi- .
Pyvst -; , ; ~ qsh
Pyd: ~ bulmq -, .
PyPslmq -I , ; 2 , , .
Pysl: ~g slmq- , , .
Pyt- , , , quly ~ ; kchki ~ ; qish ~i ; ~ hli . .
Pych- . ; tvush ~lri .
Pychi- .
Pyshnb- .
Pyqmq- I , ; buni drrv pyqdim ; 2 ; (); nim dsgnini pyqmdim , .
Pyhn- () ~ qilmq ; ekinlrni ~ qilmq .
Pkn -1 , , ; 2 ~ yigit , 3 , .
Plk -I ( ).
Plk- II (, . .).
Pl-lrtish- -, , , ; // , ; ~ishlmq , .
Pl-Prtishlik- , ; ~ biln , .
Plg'd- ( ) 2 ; ~ bo'lmq , .
Pll- I ; ; yoz ~si .
Pll -II (, . .).
Pll -III (); trzi ~ si .
Pls- ( ).
Pn -; ; ; // , ; ~g yyashirinmq o'zini ~ g lmq ; ~ jy ( ).

Pnd -I. , ; .
Pnd- II brmq , ~mq , ( -.).
Pnd-nsiht- , ; .
Pnj - ; ; 2 ; bsh ~ ; 3 ; .
Pnjr- , ; tmir ~ .
Pnh -1 , ; ; ~ brmq 2 , ; ~ izlmq 1) ; 2) , .
Pr- ; ; // ; ~ yostiq ; ~ to'shk
Przitlik -; // .
Prlll- .
Prshyutchi -.
Prvrish -; ; ; ~ qilmq , , .
Prvrishlmq- ; ; .
Prvz- , ; burgug ~i : blnd ~ gplr .
Prvn -, ~ bo'lmq ( -.)
Prvsiz -. bpri.
Prd -1 (); ; drz ~ si 2 , ( ); (); 3 ; ( ); 4 . , ; ; ., qulq ~si ; o'pk ~si .
Prdz- 1 , ; ; 2 , ; // , ; ~ brmq , ; ; ~qilmq 1) ; , ; 2) .
Prdzlmq -1 , ; ; 2 , ,
Pri -, .
Prizd -.
Prishn -; , .
Prlmntr -; ~ tuzum .
Prm -, , .
Prmlmq- , , .
Prmlsh- ; ; .
Prmlvchi -.
Prvzlik -; // ,
Prmchi- .
Prxdchilik - .
Prrk -I ; 2 .
Prrnd -; // uy -lri .
Prrlidchilik-; // ,
Prtiznlik -; // , ~ hrkti ,
Pirtiyyali -.
prtiyyaviylik- .
prtiyyali- , .
prtiyyasiz- , , .
Prxish -; tkni ~ qilmq ,
Prch -1 , ; bir - nn ; 2 , ; bir ~ qg'z ; 3 ; rmndn - 4 (-.); 5 ; : grnt ~ si
Prchlmq- ; ; ;
Prchdnuvchi- ; ~ mtril .
Prhs -, ; ~ qilmq , ~d tutmq ( -), ~ ni buzmq .
Psyish -, .
Psymq -, , , .
Psytirilmq - , , , ; mllrning nrxnvsi psytirildi .
Psytirmq -, .
Pssiv- ; // .
Pssivlik- ; ~ biln .
Pst -1 ; // ; // ; nrxi ~ ; ~ bsim ; ~ uchmq ; ~ bo'yli , ; 2 , , ~ vz ; 3 . , ; ~dm () ; ~-blndini bilmq ; esi~ , ; tuzi ~ .
Pstg -, .
Pstd- . .
Pstdgi - , ; .
Pstdn -. ,
Pstksh - , ; ; // .
Pstkshlik - ; ; .
Pstki- .
Pstlmq - , ,
Pstltmq- , .
Pstlshmq- . pstlmq
Pstlik - 1 , , ; 2 , ; 3 . , .
Pstkm -, ; ; ~ jy .
Pt- 1 , (); tvuq ~ i ; 2 ; // , .
Ptli-I , ; 2 .
Ptnis -.
Ptrirxl -.
Pxmymq- , .
Pxmq- 1 ; ; ~schiq ; ~ sch ; 2 , , .
Pxs - ~ dvr ; ~ qo'ymq .
Pxt- ; ; ; // .
Pxtzr - ().
Pxtkr- ; // ; ; .
Pxtli -; ~chpn , .
Pxtchilik -; // ; ~ ilmiy-tkshirish instntuti - ; ~ klxzlri .
Pchv-ish , ; ishning ~si chiqdi
Pchkilshmq - , , .
Pchq- , ; ; ~ tuxum ; ~ bo'lmq , , ; ~-qilmq , ; .
Pchklmq - , , , .
Pshsh - ; ~dn fil yyasmq .
Pshshxn- .
Pqir - ; // .
Phlvn - , : ~yigit .
Phlvnlik -; // , .
Pdggik- ; ~mslhtlr
PrPndikulyyarlik- .
PrsPktiv - .
Ps - 1 (); 2 , ( ).
Pssimistik -, .
Pssimistlik -; .
Pchk- . ; ~o't .
Pchkgul- . .
Pchtlmq- , ; .
Pchtlnmq -, ; .
pchkchi-.
Psh- ; ~ qilmq , ; .
Pshn -1 ; // ; kng~ ; 2 ; ; ~si shu ekn ; ~ si yorug' ; ~sid bittgin o'g'li br ; ~ trini to'kib ishldi ; ~ni bg'lb ishlmq ; ~sini silmq , .
Pshin -; ~ vqti bo'ldi
Pshqdm -1 ; ; ~ lim 2 , ; .
Piyod -I ; // ; ~skr , ~ skrlr , ~yurmq , .
Piyodlb -. ; ~ qishlqni ylnib chiqdik .
Piyoz -; ; // ; ko'k ~ ; no'sh ~ ; bir bsh ~ ; brr ~ ,
Piyol -.
PiyPlmq- , , chuntklrini ~ .
PiyPslmq- piypslb brmq
Pilik -, .
Pill -, ; ~ tyyorlsh ; ~ trtmq .
Pillksh -; .
Pyyallchi -.
Pillchilik-; // .
Pim -, .
Ping'illmq - I , ping'illb gpirmq ; 2 ; , ; ko'p ping'illm! !
Pinhn- , , ; // , , ; ~ tutmq ; ~ ishlmq () .
Pirillmq- ; ; .
Pirvrd - , ; ~id , ; ishning ~i .
PirPirmq -, ; .
Pisnd: ~ ems - ; ; ; ung pul ~ ems ; sn hch kimni ~ qilmysn, yyaxshi ems! , !
Pisnd -; ; ~ qilmq , , .
Pismiq- , .
Pismiklik -; ~ biln , ,
Pist - ; 2 , .
Pistirm -.
Pistki -, -.
Pitirlmq -, ; ; .
Pix -, ( ); . ~-ini yorgn , , .
Pixillmq.- , .
Pichn- ; // .
Pichnzr- ; .
Piching- , ; tmq ~ qilmq , .
Pichirlmq- , , pichirlb gpirmq .
Pichq- .
Pichkbzlik - .
Pichqlmq- , .
Pishillmq-1 ; ; 2 ; ng bunch pishillysn? 1) ? 2) ?
Pishimq -I () ; 2 ; ; dm ishd pishiydi , .
Pishirmq- 1 ; ; shurv ~ ; sh ~ ; 2 .
Pishiq,- 1 ; 2 , ; qvun pishig'id kling , ; 3 ; ~ g'isht ; 4 ., , , ; ~ gzlm ; ~ chl , ; 5 ; ; u jud ~ dm .
Pishiqlik -1 , ; 2 , ; 3 , .
Pishmq- 1 ; ; plv pishdi , 2 ; nn pishdi ; 3 ; lmlr pishmqd ;4 , ; 5 ; ; ish pishdi .
Pisht- . .
Pishqiriq- , . .
Pishqirmq -, . .
Plnlshtirilmq- , .
Plnlshtirish- .
Plnlshtirmq- .
Plinli- .
Plnsiz - ; // , .
Plnsizlik - .
Plmblmq- .
Plmbli - , ,
Plmbsiz - , .
Pd -; ~ bqmq .

Pdchi -.
PdPlchi -.
Pdsh(h)- ; ; // .
Pdshhlik- 1 ; ; 2 ; // ; ~ qilmq .
Py - .
Pybzl-; // .
Pyg - , ; .
Pygchi -I , , , : ~ t ; ; 2 ; ~ mshin .
Pydvr -, ; ; // ; ~ qo'ymq .
Pylmq -1 ; 2 , , ; u sni kup vqt pyldi ; 3 ; mn uy pyldim .
Pylqchi - , ; , .
Pyml: qilmq- ; .
Pytxt -; Tshknt - Uzbknstnning~i - .
Pk- 1 , ; 2 ; ~yigit
Pkdil -, ; ~ dm .
Pkiz -1 , , ; 2 .
Pkizlik -1 .1, , ; 2 , .
Pklik - , .
Plvn -, ; .
Pliz- ; ; // ; .
Plizchilik- ; . '
Plitxnik- .
Pmshchik- ; // .
Pn- ; ~qqmq .
PPishk -. .
PPuk - I ; 2 .
Pr- ; ~- brmq , .
Prxur- .
Prxurlik - .
Prlmq - , , .
Prlq - , , ; ~kljk .
Prtlmq -, .
Prtltmq - , .
Prtltuvchi -, .
Prtlvchi- ~mddlr , ~ tvush . .
Psngi - ; .
Psbn -; ; .
Psilk -; // ; ~ yubrmq .
Pstnvkchi -; ~ rjissyor -.
Pxl -; // .
Pch - 1 , ; 2 , ;
Pchch - 1 ( );2 ( ).
Pshn -; // .
Petik -; .
Pyya -; g'o'z ~ , , bug'dy ~ .
Pg'n- 1 ; 2 ; , umurtq~ si .
Prng'li- ; // .
Prsslmq- .
PriniPil- .
PriniPillik -.
Prgrssiv - .
Prgrssivlik -.
Prgulchi -.
Prkiy -; ~fnr` .
Przik- .
Prktchi- .
Prlstr- ; // .
PrPrinl -.
Prfilktik- ; ~ ko'rik .
Prxdchi -.
Prntli- ; ~ nisbt . .
Psixlgii -; ~ tjrib
Pudrt -; ~ g ishlmq , ~i , il~ i .
Pudrtchi- .
Pul -; // nqd~ , ~ buyum ltryyasi - .
Puldr- ; ; ().
Pulmyotchi- : // ; ~ lr vzvdi , .
Pullmq- 1 ( ); 2 , ().
Pullik- ; // , ~ kurslr .;
Pulsiz - ; // ; // .
Pulsizlik- .
Purkgich -.
Purnmk. -, .
Pufk -; o't pufgi . , svun pufgi .
Pufchmk, - , ; lvni puflb yondirmq .
Puxt- 1 , ; 2 , ; ; ~ yyaslgn stl . 3 .
Puxtlik -1 , 2 , ; 3
Po'k- ; ~ bshmq 2 . ; ; ; 3 . : ~ rqmlr , ~ g chiqrmq , qo'ynini ~ yong'qq to'ldirmq .
Po'chymk, -,
Po'chuq -; () .
Po'shymn- , , ~ bo'lmq , .
Po'sht- 1 ; ; ; 2 .
Po'shti- ; ch~ -, ~ rng
Po'k -, , ; ~ drxt , ~ dm , .
Po'kk- , ,
Po'lt- ; ~ o'td sinldi , dm mhntd . , - .
po'pis- , , ~ qilmq , .
Po'rtm -. , .
Po'st -, ; , .
Po'stq- , po'stgini qqmq 1) , 2) . .
Po'stin- , .
Po'stlq - ;
Po'chq -, ; ; , trvuz po'chg'i .
Po'sht- . , .