Jemegenden
(Баоаньская сказка)

Нэгэ ваŋдэ куŋ нэгэда гiсаŋ, эмэ тавоŋ джоŋ jiсаŋ. Тэрса гэджi ламадэ шджэђасаŋ. Рэсаŋ шаджэдэ Джэмэгэндэн гэджi нэрэнэ окэсаŋ.

Джэмэгэндэн тавоŋ насоŋса пэджэг сэрасаŋ. hарэн тавоŋ насоŋдэ куртэла пэджэг hанэнэ мэдэсаŋ.

Тэрсэнэ ваŋ нджаŋдэ кэлсаŋдэ: 'Да чэ hго олджэ ван олгу кэрна' - гэджi эмэ абсаŋ.

Тэрса хуiнэ нджаŋ āбэдэ-'Бэ гiчоŋдэ джэмба окэса' - гэджi асхэсаŋ. - ' Чэ годжэ мэдэ' - гэджi āбэнэ кэлсаŋ.

Да бэ джэмба окэ кэрна гэджi сачэ hанэ вiдэ: 'Гiчонла рэдэ, бэ джэмба окэгi, абла рэ' - гэджi кэлсаŋ.

Гiчоŋла рэджi годжэла јаŋ варса абджэ. Нджаŋ мiŋго, антаŋ, морэ гэджi джэмба окэсаŋ.

Мэчэгэнэ сачэдэ ндэгу гiна, куŋ ŋга hгудэджэ. Нджаŋнэ, мiŋго тэр сачэдэ вар шджэ.

Тэ сачэнэ ваŋ нэгэ амаŋдэ шдоŋ гi куŋгэ шджэђаджэ. 'Чэ шджэса саŋ ва. Мэсгу, кулдэгу бэ чодэ окэја. Чэ тэ сачэса норогiндэнэ окэса абджi рэ' - гэджi кэлсаŋ.

Нэгудэнэ тэ куŋ рэджi: 'Бэ гачэ мэчэгэ јi, чэ джэмба окэджо гэджi ђуiла ро' - гэджi кэлсаŋ.

 

Джэмэгэндэн: 'Чодэ јаŋ кэр абджi шджэ' - гэсаŋ.

'Нāдэ јамэ hанэ лэ кэр. Окэса нāдэ норогiндэнэ окэ, мэчэла лэ кэр' - гэджi кэлсаŋ.

Джэмэгэндэн: 'Норогiндэ окэджi лэ олна, Мэчэ кэрса окэја? гэса 'Мэчэ лэ кэр, чэ тэрнэ окэдāса чэнэ джэмба шо, бэ шджэгi' -гэсаŋ. 'Мiŋго, hанэнэ чэ вэлэладāса асоŋдэ ачэджi окэја' гэса тэ куŋ нджаŋ: 'Норогiндэнэ сэ окэса мiŋго hанэ лэ кэр'-гэджi hор орджi шджэсаŋ.

Тэрса ваŋ: 'Да бэ норогiндэнэ чодэ окэја. Чэ удэргэ шджэджi лэ олна, шджэса шiлаŋ шджэ' - гэсаŋ.

Ваŋ шджэджi норогiндэнэ абджi рэджi тэ куŋдэ окэсаŋ.

Тэрса хуiнэ нэгэ куŋ ваŋ āбэдэ рэджi: 'Бэ гогэджэ, чэнэ куŋ джэмба окэджi варђаса да норогiндэнэ куŋгэдэ окэ шджэ' - гэджi кэлсаŋ.

Ваŋ нджаŋнэ эмэдэ шджэджi хэiлсаŋ: 'Чэнэ куŋдэ јамэ hанэнэ хардэ окэса варђа шджэ, јамэла варсада норогiндэнэ мэчэ куŋгэдэ окэ шджэ' - гэджi кэлджэ. 'Да нāдэ куŋ лэ кэр' - гэджi харэджi шджэджэ.

Тэрсанэ хуiнэ Джэмэгэндэннэ урэджi 'норогiндэнэ куŋгэдэ окэджi' - гэджi хэiласаŋ.

'Джэмэгэндэннэ вāрджi шджэджi алэдэ' - гэджi ваŋ кэлджэ. Нджаŋнэ эмэ гэджi шаджэ ђуала лāджi хэiладжэ.

Тэрсā олэ(нэ) алэдэја, олэ(нэ) хар кулнэ hдолэдэја гэджi кэлсаŋ. Тэрсанэ hанэ нджаŋнэ вāрджэ. Харнэ бођэлдэджi ндэва; сачэ hанэђалэ нэшкоŋ јуђасаŋ. Куŋла hанэ нджэджi лāсаŋ. Нджаŋнэ эмэ шаджэ ђуала нōрнэ мāзаджi, хуiнэ дађаджi шджэсаŋ.

Нэгэ саŋ куŋгэ шджэджi ваŋдэ асхэсаŋ: 'Чэнэ куŋ алэджi лэ олна. Бэ нджэса сачэ мэчэгэдэ шджэђаса саŋ' - гэджi кэлджэ.

Ваŋ: 'Та годжэла мэдэ' гэджi кэлджэ. Тэ куŋ нджаŋ харэджi рэджi hанэдэ: 'Мангэ алэджi олгi хо. Бэ нджэса сачэ мэчэгэдэ шджэђадэја' - гэджi кэлса hанэла. 'Тэр да мба, мангэ hанэ јудэ, āбэдэ асхэја' - гэджi шджэсаŋ.

Āįэ кэлсаŋда: 'Сачэ мэчэдэ шджэса hарэŋ ђуар хоŋ, сýджi хуiнэса рэса тэгэм' - гэджi нджаŋ кэлсаŋ.

hанэла рэджi Джэмэгэндэндэ: ' Чэ шджэджi hарэŋ ђуар хоŋ сýджi рэ' гэса нджаŋ: 'jа, бэ шджэ, āбэнэ амаŋнэ бэ чоŋлаја'-гэсаŋ.

Тэрсанэ hанэ нджāŋķэ анdађасаŋ. Нджаŋ кутэ рэджi: 'Бэ сачэ мэчэгэдэ шджэгi, эмэ шаджэла кутэ сý' - гэджi кэлсаŋ.

Эмэ кэлсаŋда: 'Бэ кутэ сýгi хо. Буда чэнэ хуiнэ дађагi' гэса Джэмэгэндэн: 'Мэнэ хуiнэ шджэса бэ мордэ куŋгэ ђуiса, каŋ вiдэ окэм - гэсаŋ.

Эмэнэ: 'Куŋгэдэ окэсада олорджi hгусада хуiнэ дађаја*-гэджэ.

Тэрса нджаŋнэ āмэ сэр тавоŋ джоŋ окэджi мордэ харђасаŋ. Āмэ 'Мэнэ куŋ нāдэ тэгэ мартэ' - гэджi кэлсаŋ. Ндэванэ куŋла нджаŋдэ сэр нэгэ окэджi мордэ јуђасаŋ.

Джэмэгэндэн мордэ харджi шджэгудэ ђураŋ куŋ рэсаŋ:

- Чэ каŋ ji? - гэджi асхэсаŋ.

Тэрса гэджi мордэ куŋ мэчэ ђуар рэсаŋ.

Нджаŋ эмэдэ ' Чэ талаŋ туђэла шджэ' - гэджi хунладжi шджэђасаŋ.

Тэрса хуiнэса куŋ ђуаладэ нэгэ нэгi окэджi шджэђасаŋ.

Эмэ харэджi рэджi лāса 'Чэ тэгэ лā, мэнэ хуiнэ јуса бэ јамэ hанэнэ окэм' - гэджi кэло. 'Да ђуала, јуја' - гэджi шджэсаŋ.

Мордэ шджэджi сохор куŋгэ рэсаŋ.

- Чэ каŋ ji? - гэджi асхэсаŋ.

- Ja, - гэджi hдођэнэ вāрджi нэдоŋнэ абгi гэса эмэнэ лāджi сэ абђасаŋ. Нджаŋ эмэдэ: 'Чэ шджэ' - гэджi jуђасаŋ.

Тэрсанэ нджаŋ hдођэнэ вāрджi годжэнэ нэдоŋнэ манталджi тэ куŋ нджаŋнэ нэдоŋдэ гэсаŋ. Тэ куŋ нэдэŋђала јамэ hанэнэ нджэгтэсаŋ, ђураŋ мэргэджi шджэсаŋ.

Эмэ рэджi нэдоŋдэгэ чiсоŋнэ нджэджi лāсаŋ. Лāŋ рэджi харса вāрджi шджэсаŋ.

Мордэ курджi мэчэ куŋгэ рэджэ.

- Джэмэгэндэн рэджi гэджi бэ ђуiла рэво, - гэджэ.

- Jа, чодэ јаŋ кэрса окэја, - гэсаŋ.

- Надэ чэнэ эмэ кэр, - гэса.

- Jа, - гэджi эмэнэ окэсаŋ.

Тэрсанэ нджаŋ нэгэ мордэ курсаŋса хуiнэ мэчэ куŋ эмэнэ нджаŋдэ окэсаŋ. 'Да чодэ кэрна'- гэджi окэ шджэ.

Джэмэгэндэндэ ндэгунэ вiсаŋ хо. Эмэнэ тангэдэ ндэвагэ ва, ђуала тэндэ ђуiла јуја - гэджi шджэсаŋ.

Нджасэ ђуала ндэвадэ курджi јамэ ý вāрсаŋса хуiнэ
сэр окэгу гiсан. 'Да ђуала јаŋнэ окэгi' гэджiгу самдэ ндэва гi олсаŋ.

Тэрса шджэджi сэдэ курсаŋ. 'Бэ јамэ hанэнэ джэмба окэджэ' - гэджi эмэнэ харса вāрджi сэдэ кутэлсаŋ.

Тэрса шугэ ноŋдэ курсаŋ. Тэ сачэдэ куŋ вiсан хо. Сýгу гар гiна. Нджасэ шугэ дорэ сýсаŋ. Эмэнэ шу ноŋса ндэгу олджi рэджi чiджэсаŋ.

Эмэнэ куŋ ђуаланэ гiладжi ноŋдэ шджэджi сэгэ джол-
ђэсаŋ. 'Энэ сэ куŋ ђуаланэ сачэдэ шджэджi вiгу гэджi -
Чэ шджэса мэнэ куŋ ђуаладэ - Āбэ āмэ ђуаладэ јамэ вэ-
тэджi гiна гэджi кэлэ'-гэсаŋ. ?

_ Кун, ђуала нэгэ удэ сэ тāдэ нāтэ шджэгудэ сэ ноŋса 'Абэ āмэ ђуаладэ јамэ вэтэджi гiна' - гэджi дун харсаŋ.

Джэмэгэндэн нджасэ ђуала ташэнэ гаргэ джарэ шджэ. Нiмаŋ хоŋ шджэсаŋ.

Нэгудэ эмэ: 'Да ђуала јуја, бэ. куŋ ђуала гiладжэ' - гэсаŋ.

Джэмэгэндэн: 'hарэŋ ђуар хоŋ сэ харса шджэгi хi' - гэджi кэлсаŋ.

Нэгэ удэнэ эмэ чэчэђэiгэнэ нджэгтэсаŋ.

'Чэ мэнэ кэŋ ђуаланэ тэндэ шджэму? Нāдэ гачэгэ ва'- гэсаŋ.

Чэчэђэi: 'Бэ лэ шджэм. Бэ шджэсāда чэнэ гачэ лэ кэлэм' - гэджi мосэ шджэ.

Тэрса шджэджi нэгэ бэнджэр джолђэджi: 'Чэ мэнэ куŋ ђуаланэ тэндэ шджэму? гачэгэ ва' гэса - 'Бэ шджэм'- гэджэ. Эмэ: 'Абэ āмэ ђуаладэ јамэ вэтэджi гiна, ђураŋ хоŋса чодэ рэгi гэджi кэлдэ'-гэсаŋ.

Бэнджэр шджэджi куŋ ђуаладэ кэлсаŋ.

Хуiнэса hарэŋ ђуар хоŋ олджi - 'Да ђуала јуја' - гэджi мордэ харсаŋ.

Тэ сачэнэ куŋла рэджi, антаŋ, мiŋго вāрджi морэ туджi нджэла рэсаŋ. Нджаŋнэ куŋ ђуаланэ окэсаŋ. Āбэ āмэ куŋ ђуаланэ джолђэджi ŋга бэсэсаŋ.

Куŋ ђуала - 'Абэнэ нэдоŋ hалэ ji?' - гэсаŋ. - 'Нэдоŋнэ сохоргэдэ окэдо' - гэсаŋ.

Тэрса шджэджi мэча ндэвала эмэлэ харджi рэджэ. 'Чэ годжэнэ нэдоŋнэ харджi рэђа' - гэджi кэлсаŋ. Джэмэгэндэн харнэ хэлгэђала нэдоŋ ђуаланэ нэгэ вāргудэ нэдоŋнэ харджi рэсаŋ. Эмэлэгу нэдоŋса саŋгэ рэсаŋ.

Тэ сачтэ ваŋ гогэджi урэсаŋ.
'Чэ норогiндэнэ окэджi, мэнэ сачэдэ ŋга саŋ ва, гiчоŋла hанэ бајдэджэ' - гэджi норуннэ харђаджi нджаŋдэ окэсаŋ.

Тэрса годжэнэ нджаŋнэ сачэнэ куŋла hанэ 'Джэмэгэндэн рэджэ' - гэджi джолђэсаŋ. Джэмэгэндэн нджаŋнэ сачэдэ харэджi рэджi ваŋ олджi саŋ сýсаŋ.

 

Текст записан Б.Х.Тодаевой от монгора X. Рэмбэм, 44 лет, жителя уезда
Тунжэнь, провинции Цинхай, КНР, носителя баоаньского яэыка.

Джэмэгэндэн

(Баоаньская сказка)

Когда-то жил один ван. Он имел пятьсот жен, но у него не было детей. Поэтому он послал человека к ламе. Благодаря молитвам одна из его жен родила сына. Его нарекли Джэмэгэндэн.

Пяти лет Джэмэгэндэн начал обучаться грамоте. К пятнадцати-двадцати годам он преуспел во всех науках.

Тогда ван-отец сказал ему: 'Теперь ты взрослый, смог бы занять должность вана. Но сперва тебя необходимо женить! И сына женили.

Заняв должность вана, сын спросил у отца: 'Могу ли я раздать подаяния бедным людям?' - 'Сам решай подобные дела', - ответил ван-отец.

Джэмэгэндэн, решив раздать подаяния, повсеместно объявил: 'Бедные люди! Я хочу раздать подаяния; кто желает, приходите за подаянием'.-

Бедняки приходили к нему и брали что желали. Так он раздал все свое имущество, лошадей, а также серебро и золото.

В это время в другой местности случилась засуха, люди умирали от голода. У Джэмэгэндэна, оказавшегося в той местности, кончились деньги на подаяния.

Ван той местности позвал к себе одного старца, чтобы отправить его к Джэмэгэндэну. Перед отправкой ван, сказал ему: 'Хорошо бы тебе сходить к нему. Я обеспечу тебя одеждой и обувью. Мое условие таково: если тебе Джэмэгэндэн отдаст свою драгоценность - талисман, то принеси и отдай ее мне'.

И вот пришел тот старец к Джэмэгэндэну и сказал: 'Я- из другой местности. Я слышал, что ты раздаешь подаяния и пришел просить об этом'. На это Джэмэгэндэн ответил: 'Бери что тебе нужно и отправляйся'.

Тогда старец сказал: 'Мне ничего не нужно. Если хочешь дать мне что-нибудь, то отдай свой талисман. Кроме него мне ничего не нужно'.Джэмэгэндэн ответил: 'Я не могу дать тебе талисман. Проси что-нибудь другое'.

Старец ответил: 'Мне ничего другого не надо. Если ты не можешь дать свой талисман, то выходит, что твои подаяния, ненастоящие. Я отправляюсь домой'.

На это Джэмэгэндэн ответил; 'Если тебе мало будет серебра и вещей, которые ты смог бы понести на спине, то отправлю их навьюченными на животных'.

Старец рассердился и хотел было уйти, сказав 'кроме талисмана, мне ничего не надо', как Джэмэгэндэн остановил его; 'Я отдам тебе талисман. Но пробирайся с ним домой только вечерами, днем не ходи'.

 

С этими словами Джэмэгэндэн достал свой талисман и отдал старцу,

Прошло несколько дней. К вану-отцу пришел какой-то человек и доложил: 'Я слышал, что ваш сын раздал все подаяния и даже отдал какому-то старцу свой талисман'.

После этого разговора ван-отец пришел к своей жене и раскричался: 'Дай только волю твоему сыну, он раздаст все. Он отдал чужим людям не только все имущество, но и талисман. Мне такой сын не нужен'. С этими словами он вернулся к себе. Затем он пригласил к себе Джэмэгэндэна, отругал за то, что тот раздал все вещи и талисман.

Через некоторое время ван-отец позвал людей и приказал им схватить Джэмэгэндэна.

Узнали об этом его жена и двое детей и расплакались. Приглашенные отцом-ваном должны были решить, как поступить с его сыном. Некоторые советовали убить Джэмэгэндэна, а другие- отрубить ему руки и ноги.

Затем его схватили, связали руки, сняли одежду и голым повели по незнакомым местам. Люди смотрели на него и плакали от жалости. Жена и двое его детей следовали за ним и тоже плакали, раздирая до крови лица.

Пришел к вану-отцу какой-то добрый человек и сказал; 'Хотя твой сын и провинился, но убивать его нельзя. По-моему, лучше было бы услать его в другое место' На это ван-отец ответил: 'Вы сами решайте'. Этот добрый человек пришел к остальным людям и сказал: 'Мы не можем убить Джэмэгэндэна. По-моему, его надо отправить в другое место'. Тогда все согласились с ним и снова пришли к вану-отцу, чтобы посоветоваться с ним.

Ван-отец сказал; 'Если услать его в другое место, то пусть проживет там двенадцать лет и лишь по истечении этого срока он сможет вернуться домой. Так будет лучше'.

Тогда все отправились к Джэмэгэндэну и сказали: 'Уходи отсюда. Возвращайся сюда лишь через двенадцать лет'. На это он ответил: 'Хорошо, я уйду, не смею перечить словам отца'.

После этого Джэмэгэндэн вернулся домой и сообщил: 'Отправляюсь в другое место. Вы все - жена и дети - останетесь здесь жить'. На это жена ответила 'Я не останусь дома. Мы все последуем за тобой'. Тогда Джэмэгэндэн сказал: 'Если последуете за мной, то вам будет худо: я кого-нибудь из вас мог отдать тем, кто у меня попросит подаяния'.

Жена ответила: 'Нам все равно -отдашь ли нас людям, умрем ли мы с голоду, но мы последуем за тобой!'

После этого они стали собираться в путь. Мать Джэмэгэндэна дала на дорогу денег и сказала: 'Сын мой, не забывай меня'.

Все помогли им деньгами и отправили Джэмэгэндэна и его семью в путь.

В дороге Джэмэгэндэну встречаются три человека.

- Кто ты такой? - спросили его.

- Я - Джэмэгэндэн, - ответил он. -Если ты Джэмэгэндэн, то отдай нам твоих коней попросили они._

- Хорошо, отдам вам их, - ответил тот.

На это жена возразила: 'Если мы их отдадим, как же продукты понесем дальше? На спине ведь не понесем?'

Джэмэгэндэн не послушался жены и отдал им по одному коню.

В пути встречаются два других человека.

-- Ты куда идешь? Кто ты такой? - спросили они,

- Я - Джэмэгэндэн, - ответил он.

- Если ты Джэмэгэндэн, то отдай нам своих детей. У нас нет детей, -сказали они.*

Джэмэгэндэн согласился на это, но жена расплакалась и не пожелала отдать детей. Тогда Джэмэгэндэн решил схитрить и послал ее за топливом, а сам в это время отдал своих детей и отправил этих двух человек в путь.

Когда вернулась жена, она догадалась о случившемся и_ заплакала. Муж стал успокаивать: 'Ты не плачь Я ведь предупреждал тебя: если последуешь за мной, я могу все - вещи и людей -отдать другим. Лучше двинемся в путь'

В пути встретился слепой.

- Кто ты? - спрашивает слепой.

- Я -Джэмэгэндэн, - отвечает он.

- Если ты Джэмэгэндэн, то отдай мне свои глаза. Я слепой,-сказал тот.

- Хорошо, - огветил Джэмэгэндэн. Он хотел было вынуть свои глаза, как закричала жена и помешала ему в этом. Тогда Дкэмэгэндэн огослал жену, чтобы та не помешала ему делать подаяния.

После ухода жены он вынул ножом свои глаза и вложил их на место глаз слепого человека. Тот сразу прозрел, бесконечно обрадованный, он трижды поклонился Джэмэгэндэну и ушел.

Пришла жена, увидела кровь вместо глаз мужа и закричала. Заплаканная, ода повела мужа за руку.

В пути снова встретился какой-то человек. Он говорит: - Я слышал, что вы и есть Джэмэгэндэн. Поэтому пришел просить у вас подаяния.

- Скажи, что тебе нужно? - спросил его Джэмэгэндэн. - Мне нужна твоя жена, - ответил тот. Выслушав его, Джэмэгэндэн отдал свою жену, а сам направился в другое место. Тот человек оказался добрым он вернул его жену и сказал: 'Тебе сейчас твоя жена нужнее, чем прежде'.

К этому времени у них ничего не осталось из еды. Жена предложила пойти в деревню, находящуюся в долине попросить там что-нибудь съестное.

Они добрались до той деревни, пришли в какой-то дом' Их хорошо накормили, но оказалось, что расплачиваться им нечем. Пока они обдумывали, как выйти из этого затруднительного положения, деревня вдруг исчезла.

Они обрадовались случившемуся и добрались до какой-то реки. Трудно им переправиться на другой берег. Муж сказал: 'Все что я имел, я раздал людям, как подаяние. Если утону в воде, то пусть утону', -и с этими словами он вошел в воду. Переправившись., они попали в лес. В нем были одни звери. Так как Джэмэгэндэну и его жене негде было жить, они укрывались под деревьями. Не было у них и пищи. Жена ходила в лес на поиски чего-нибудь съестного.

Жена очень тосковала по сыновьям. Когда она встречала в лесу ручеек, то разговаривала с ним, думая про себя: 'Может, этот ручеек протекает и там, где живут мои сыновья' и просила ручеек: 'Если встретишь моих сыновей, то передай им, что их отец и мать живы и здоровы'.

Как-то их сыновья играли у воды. Вдруг послышался голос: 'Ваши отец и мать живы и здоровы'.

Джэмэгэндэн и его жена кое-как соорудили себе домик из камней, Так они прожили восемь лет.

Однажды жена сказала: 'Может, уйдем отсюда. Прошло уже восемь лет, я соскучилась по сыновьям'.

Джэмэгэндэн на это отвечает: 'Мы не можем тронуться с места, пока не пройдет двенадцать лет'.

Как-то его жена встретила сороку и обратилась к ней: 'Ты не найдешь ли дорогу к моим сыновьям? Мне надо передать им одно слово'.

Сорока ответила; 'Я туда не полечу. Если даже и полечу, то и тогда твое слово не передам', и улетела.

Спустя некоторое время она встретила еще одну птицу. Она просила ту птицу: 'Не можешь ли ты полететь к моим сыновьям, мне нужно им передать несколько слов'.

Птица ответила согласием. Тогда женщина сказала: 'Передай моим сыновьям, что их отец и мать живы и здоровы, что через три года они придут за ними'.

Птица полетела, нашла ее сыновей и передала то, что сообщала мать._

Шли годы. Прошли и эти двенадцать лет. Муж и жена собрались в обратный путь.

В пути их встречали люди, которым Джэмэгэндэн делал подаяния, помогали им деньгами и лошадьми. Затем вернули им сыновей. Родители очень обрадовались встрече со своими сыновьями. Заметив, что отец слепой, сыновья справились отчего это произошло. Им ответили, что отец отдал свои глаза слепому человеку.

Так всей семьей они следовали дальше, оставляя позади чужие селения. В дороге сыновья уговаривали отца, чтобы тот вернул свои глаза. И стоило Джэмэгэндэну в этот момент провести, ладонью по глазам, как он прозрел. Он стал видеть лучше прежнего'.

О возвращении Джэмэгэндэна узнал и тот ван, который получил талисман Джэмэгэндэна. Ван пригласил его к себе и вернул талисман со словами: 'Так как ты отдал нам свою драгоценность - талисман, в наших краях стали собирать хороший урожай, а бедные стали богатыми'.

Затем он возвратился в свое селение. Жители села обрадовались его приезду. Так он, вернувшись к себе, снова занял должность вана и зажил счастливо.