Роман об Александре (Монгольская версия 14 века)

Александр Македонский Позднеэллинистический роман об Александре Македонском был переведен на множество языков мира. Среди документов, найденных при раскопках в Турфанском оазисе обнаружилась и монгольская версия 14 века. Книга сохранилась фрагментарно. Александр Македонский именуется здесь Сулкарнай.
 • Транслитерация

  Транслитерация монгольского текста приводится на основе публикации Д. Төмөртогоо (D. Tumurtogoo "Monuments in Uighur-Mongolian Script (XIII-XVI centuries) Introduction, Transcription and Bibliography, Academia Sinica, Institute of Linguistics / D. Tumurtogoo, G. Cecegdari. Taipei, Taiwan, 2006")

  7a1. Balar erte Qurasan-u γajar-a Misir neretü 7a2. balγasun-dur Sulqarnai neretü [nigen kümü:n] 7a3. mingγan nasulaju [......]

  7a4. Sulqarnai-yi keb[......] 7a5. inu irejü Sulqar[nai......]

  7a6. či tngri-de soyurqaγdaju γurb[a]n [. ..] bö[ge:sü . . .]

  7a7. či qoyi:na urid[a......] 7a8. e[n]e [ü]ge-[yi] sonosču [.. .] 7a9. keme:rün qoyar mingγ[an nasulaju . . .]

  7a10. [.....................] 7b1. [.....................]

  7b2. metü noyadi quriγu:lju [. . .] 7b3. ene [üg]e-y[i sono]sču [. . .]

  7b4. Nasun-a yaγdaγsan [.. .] 7b5. bürün. Tngri-[d]e irüge:r-e [. . .]ju γurban min[gγan nasulaju . . .]

  7b6. qoina urida üküküi minü ügei atuγ[ai . ..]

  7b7 san [γ]ajar usun üjeb[e .........]

  7b8. yabuγu:lba.

  Nigen nö[ker . ..] 7b9. kürün baraju yaγu:d [. . .] 7b 10. yekeγajar [. . .] 7b11. tabin sayi:d nökedtü kegü:rge getü:ljü [. ..] 7b12. yabuju tngri-i:n jrlγ-iya:r γaγča Sulqarnai Sümür taγ-un 8a1. dege:r-e γarba:su dörben nuγus naiman qijaya:ra dalai ötögen-ü ali[ba]

  8a2. aγu:las aliba tökümü:d üjegden büjügü:i.

  Sümür taγ-un orai-8a3. dur kü[rtele . . .]elg[ü . . .] Sul[qarnai . ..]

  8a4. ter-e dege:r-e nigen ta[sman del]ekei-dür [. . .] kin[. . .]

  8a5. Sulqarnai tere tasman-i [. . .] nigen nö[ker-e:če] 8a6. asaγču baγu:su keme:n külij[ü b]e kürbe

  Sulq[arnai. . .] 8a7. aqui-i inu garudi šibaγu:n üjejü [.........]

  8a8. či qani ajuγu:.

  Či dege:r[e tn]gri-deče öt[ögen . . .] 8a9. öndür-e:če ene tasman möngke [. . .]

  8a10. [..................]

  8a11. [..................]

  8a12. [..................]

  8b1. [..................]

  8b2. aba[. . .] könggelen [......]

  8b3. [. . . m]etü [. . .]

  8b4. sonosu[γa:]d dalai-yi [......] 8b5. γarba.

  Bi edüge: yeke [......] 8b6. kürtekü ajuγu:.

  Dalai mör[e]n-[dür] orasu kem[e:]n [üge-]8b7. yi noyad inu sonosču bürün.

  Sulqarnai-a [. . .] 8b8. či keme:n ögülebe:sü dege:r-e γarču irebe či [.. .]

  8b9. orasu keme:n ögülen b[ürün.

  T]ere do[tur]-a [ada] tül[ige]n [. . .] 8b10. [a]mitan olan ge[m]ten büyü.

  [En]e aγta-[yi č]inu gübčin čalγu[qu] 8b11. ajuγu:.

  Gerün tedüi gürisi teyi:n böge:d [ča]l[γu]qu aj[uγu:]

  8b12. Basud teimün maγu:n ada-tan tüligeten amitan görüge:d toγ-a: 9a1. tomši olan kebten büyü.

  Či bürün tende oraba:su ada tüligen 9a2. bü boltuγai keme:n qoyar kümü:n baγtaqui-i:n tedüi qaraba egü:dke-9a3. gü:l[b]e.

  Ene qaraba-i:n γadana inu t[e]m[ür] tour-iya:r torlaγu:lba.

  9a4. Tabun mingγan mod d[aγu:stal]a kürküi toγ-a: tomši dege:s[ün] 9a5. tomγaγu:lba.

  Qaraba abdur-a-dur oraju bür[ün . . .]

  9a6. jöb idege:n künesün tege:jü abdur-a-i:n d[o]t[ura . ..]

  9a7. güri batuda uyaju bü[rün. D]alai-dur oraju y[abuba . . .]

  9a8. ülü mede[n] odču [bürü]n.

  Nigen [. . .]

  9a9. [. . .]

  9a10. [. . .] keme:n ögüle[jü] S[u]l[qarnai. . . tngri-de] 9a11. soyurqaγdaju büküi [. . .] 9a12. bütübe.

  Bi Sumur-t[aγ . . .] 9b1. Dalai mören-ü iruγa:r-[tur . . .] 9b2. aisu bi keme:n ögüleb[e. . ..]

  9b3. erte tngri γajar [. . .] 9b4. ene elči [. . .] 9b5. čabčin büküi-dür bolad [. . .] 9b6. üdeši nadur joluγaju odb[a. . . .]

  9b7. ker kürsü keme:n aisu

  či [qu]rdun-a qari [aisuqu-]9b8. yi:n urida qari keme:n ögülebe.

  Ene ü[g]e-[yi Sulqarnai] 9b9. sonosču bürün.

  Olasun dege:sün ködelgejü [. . .] 9b10. basa kü nigen sara-dur [de]ge:gši-de γ[arču d]aγu:sba.

  Dal[ai-i:n] 9b11. dotur-a-qi üjegsenige:n bügüdei noyad-turiya:n ö[gülejü] 9b12. ögbe.

  Noyad sonasču γaiqalduba.

  Teyi:n ki:jü basa 9b13. nigen tedüi aju.

  Basa kü noyad-turiya:n quriya:ju ey-e 10a1. eyetürün.

  Ai nöked minü noyad sonosču aγtun.

  Bi edüge: 10a2. nigen üge duradču an buyu.

  Bi edüge: naran eke-lüge: šinggeldüsü.

  10a3. Qarangγu kejige: odqu ajuγu:.

  Qarangγu-yi daγay-a. Qolaba

  10a4. oyi:r-a ba büküi inü üjey-e.

  Šin[g]ge[le]ng ker yambar 10a5. yosutu büjügü:i keme:n ögülebe.

  Tendeče nö[ked . . .]

  10a6. edüge: Sulqarnai delige:tü γajar usun [.........] 10a7. qarangγu-i:n jüg odsu [kem]e:n ene sedk[il. . .] 10a8. keme:n ögüleldübe.

  Tendeče Su[lqarnai. . .]

  10a9. daγadqun [.....................]

  10a10. ol[a]n noyad j-a [. . .]

  10a11. quriya:ju naran šinggeg[sen .. .]

  10a12. baγu:ju qarangγu-i:n am[asar-a . . .]

  10b1. nöked-tü or[aj]u [......] 10b2. dotur-a yabuba.

  Tere [. . .] 10b3. irejü Sulqarnai [. . .]

  10b4. ene qarang[γu . . .]

  10b5. jaγu:r-a ilege:jü yabuqui-ba:n [. . .]

  10b6. γurban mingγan nasun-duri[ya:]n itegejü y[abuba . . .]

  10b7. busud ede olan nöked činü metü yaγu:ba nasu-i:[n üres] 10b8. ügei büi j-e.

  Ede üresi aran üjey-e. [.. .]

  10b9. öri ütü berkes γajar-a ada tüligen-dür b[olba. . . .]

  10b10. či bürün qurdun-a qari.

  Čimada ba es-e bitügdesen γajar 10b11. usun ügei büi j-e keme:n ögülebe.

  Tere üge-yi Sulqarna[i] 10b12. sonosču bürün nöked-tege:n tein ögülejü ögbe.

  Edüge: 11a1. endeče qariba:su tngri-de jaya:γdaγsan nasuba:n minu tögüs[be:sü] 11a2. ber ende böge:d ülü üküküi möngke bolqu usun tngri-deče 11a3. jalbarin γuyi:ldusu keme:n ögülejü bürün jalbarin kürbe.

  Qarang[γu]-11a4. i:n amasar-a ayi:suqu-dur nigen kümü:n beyege:n ülü üjegü:lün 11a5. čögečebe:r dügü:ren usun ögbe.

  Sulqarnai či [... tngri-de] 11a6. soyurqaγdaγsan γurban mingγan nasuna:ča [. . .]

  11a7. či edüge: ene usun uγ[u:ju] bürün.

  Keb kejig[e: t]n[gri] γaja[r . . .] 11a8. qubiltala inaγši-da ülü ü[kün . . .] 11a9. möngke nasulaqu či keme:n [ögülebe.

  Tere üge-yi Sulqarnai sonosču] 11a10. bürün nöked-tege:n ögülebe.

  Ene [. ..] 11a11. kem/e:/be.

  Nöked inü ögüler-ün ene qarangγ[u . . .] 11a12. keme:n amu.

  Či γada: γarču olan nöked-tür [. . .]

  11b1. tendeče uγu:ba:su yaγu: aljaqu ta kem/e:/be.

  Teyi:n [ki:jü . . .] 11b2. γarba.

  Qarangγu dotur-a-qi ali ba üjegsen-i:n [. . .]

  11b3. satayan bügüdeyi irgen [or]γan-duriya:n ö[gü:lejü ögbe.]

  11b4. Tegü:nü qoina tere usu γariya:r [............]

  11b5. iya:n sayi:d nöked-türiye:n [. . .]

  11b6. urtu nasulaqu usun ögbe.

  Bi enekü [. . .] 11b7. jarimu:d aran tngri-i:n soyurqaju ögügsen-düruγu:[ba:su] 11b8. kü sayi:n bui j-a keme:ldübe.

  jarimu:d aran [. . .] 11b9. uγu:ba:su ker büi keme:ldübe.

  Tendeče nigen sayi:n [ebügen] 11b10. sečen noyan bülege:.

  Tere noyan ögüler-ün teyi:n kem/e:/be.

  11b11. Ene bürün usun uγu:ba:su keb kejige: tngri γajar qubiltala 11b12. ülü ükün maši saγu:n yadaju üküküi aqui-a saγar 12a1. bolju aqu či.

  Ede irgen orγan činu bügüde üküjü 12a2. qočarba:su činu ber aγsan činu γaγčaγa:r yaγu:n tus-a.

  12a3. Čimayi bürün ene metü ayi:surun daγaqun aran ülü törei 12a4. j-e.

  Či bürün teyi:n boluγsan üjügü:r öbe:riye:n gemšijü 12a5. bi bürün.

  Ene usun es-e uγu:ba:su ya:kin eyi:n [. . .]

  12a6. bi keme:n gemšiküi-e:če [ülü] aiqu böge:sü uγu:.

  Kerbe[. ..] 12a7. či qoina maγu:i bolqu či keme:n ögüle[be. . . .]

  12a8. Sulqarnai sonosču teyi:n bö[ge:sü . . . yaγu:n] 12a9. tus-a bolqu keme:n γarturiya:n bari[ju . . .]

  12al0. usun sačiju ilebe:sü arča modun-u n[abči]n [. . .] 12a 11. tusču arča modun tereküber öbül jun qatan ül[ü] 12a12. qoqiraqui bolju teyi:n ki:jü aγsan tügel Mi[s]ir 12b1. balγasun-a irejü tegü:nü qoina Sulqarnai yek[e . . .] 12b2. nöked-iye:r quriju teyi:n ögülebe.

  Ta noyad minu sonosudqu[n]

  12b3. dege:r-e tngri-deče etüge eke joqiya:γsan inaγšida [. . .] 12b4. urida kedün ba qad törebei j-e.

  Edü[g]e: [. . .] 12b5. qoina kedün ba qad noyad t[öremü] j-[e. . . .]

  12b6. bidan-u Jrlγ-iya:r γurban mingγan nasul[aqu . . .] 12b7. jirγalangγi γaγča bi jirγaba.

  Ene ele nasun-iya:n tögü[sbe:sü] 12b8. nada es-e üjegdegsen irgen orγan ügei büi j-e kem/e:/be.

  12b9. Dalai ötögen-i yeke tenggis-i tenggisün iruγ[a:r-i] tu[γu:lju] 12b10. irebe bi.

  Sumur taγ-un orai dege:r-e γarba.

  Naran š[ing]gekü-12b11. i:n jüg qarangγu-yi daγaba.

  Qoyar od yabuju γutuγa:r on-12b12. dur möngke-yi:n usun soyurqaγdaju γarba.

  Jöb γurban ming[γan] 12b13. nasulaba bi.

  Edüge: bi ene γajar-un dege:r-e γaγča bi

  13a1. qan bolju aba.

  Ene ele γajar dege:r-e m[in]u metü jirγaγsan 13a2. qan es-e törejü bülege:.

  Namayi ükübe:sü dalai-yj nigete 13a3. bitügü:lüdkün.

  Angqa urida mingγan nari:d ökidi mingγan kü 13a4. altan abdur dügü:reng tana, subud, altan ki:jü ergü:lüdkün.

  13a5. Tegü:nü qoina mingγan jalaγu:s sayi:d abalduγči bökes-i 13a6. daγu:laju iraγu:s-i quγu:rdaju quγu:rčini ilγaju qorin 13a7. γučin nasutani mingγan köbegü:di yabuγu:ludqun.

  Tegü:nü q[oin]a 13a8. mingγan čaγaγa:d terigü:ten ebügedi ya[buγu:ludqun . . .]

  13a9. [e]büged t[ngr]i-dür jalbariju y[abutuγai...]

  13a10. jidas üldüs bariγu:lju yabuγu:lu[dqu]n [...]

  13a11. γar minu ile ba aγu:ludqun.

  Namayi üje [...] 13a12. kege:lidür oraqu böge:sü mingγan ökidi tana subud 13a13. aburaqu böge:sü aburan čidaqu bülege: j-e.

  T[ed]ege:r [kege:li-] 13b1. dür oraqu böge:sü ede ebügedi tngri-dü[r] Ja[l]bariju 13b2. aburan čidaqu bülege:.

  Törege:d ba üküküi ajuγu:.

  13b3. γurban mingγan ba nasulaba:su üküküi ajuγu:.

  Keb keji[ye:] 13b4. böge:sü üküküi ajuγu:.

  Edene:če urid[aju . . . qad] 13b5. noyad törebei j-e.

  Edüge: ba [......] 13b6. kedün ba qad noyad töremü j-e.

  Ai [...] 13b7. tur jirγaγtun.

  Ükün baraba:su tus-a ügei ajuγ[u:] 13b8. kem/e:/be daγu:sba baraba daγu:sba keme:n e[b]üged 13b9. jirγadqun

  ükün baraba:su tus-a ügei ajuγu: kem/e:/be daγu:sba.

  13b10. Jirγadqun ükün baraba:su tus-a ügei 13b11. qudluγ bols-un edlüg edgülüg kels-ün 13b12. ajuγu: kem/e:/be daγu:sba ajuγu: kem/e:/be.

  Перевод

  [7r]

  [1] In ancient times,in the land of Qurasan,

  [2] in the city named Misir, [...] named Sulqarnai.

  [3] Living [...] thousand years [...],

  [4] [. .? . .] Sulqarnai,

  [5] his [...] coming, Sulqar[nai] [...],

  [6] Thou being favored by Heaven, [...?...] [...]

  [7] thou, [either] after [or] before, [...]

  [8] [When Sulqarnai was] listening to this word, [...],

  [9] when he said, [...] "[Living] two thousand [years] [...]"

  [10] [...]

  [7v]

  [1]

  [. . .],

  [2] causing the noyad like

  [. . to assemble,

  [. ..],~

  [3] "When

  [I] was listening to this word

  [*

  [4] being impoverished in years

  [ . ],

  [5] when

  [.. .] was

  [I I]

  [. ? ]ingin a prayer to 4' Heaven,

  [living] three

  [thousand years]

  [. .],

  [6] let my dying

  [either] after s

  [or] before be nonexistent,"

  [. .],

  [7] he saw land and water 5 which

  [ *].

  [8] He caused

  [ . .to go.

  [. .] one nm3

  [ker6]

  [. .

  [9] after arriving,what

  [ . ].

  [10] great land 65 . .],

  [11] crossing a bridge with fifty good noked

  [. . .],70

  [12] going, by the Decree of Heaven,as only Sulqarnai

  [8r]

  [1] ascended upon Mount Sumur,in the four corners and

  [in] the eight directions,

  [2] the mountains, whatever

  [they were],77 and the hollows, whatever

  [they were], of the vast earth were 80 seen.

  [3] Unto the peak of Mount Sumur,

  [ . ],Sul

  [qarnai] 84

  [. ],

  [4] on that,one strap making

  [ ] to earth 90 * .],

  [5] Sulqarnai

  [ . .] that strap

  [. . .],saying

  [unto himself], "I shall descend,

  [6] inquiring

  [of] one

  [of my] n

  [ker]," he tied

  [it to himself] and arrived.

  [7] The garudi bird,seeing that Sulq

  [arnai] was 1

  [0". .],1Oso

  [said].

  [8] "Thou art foolish,thou.From Heaven above

  [ ]106 (?)earth,

  [9] from the height

  [. .] "this strap

  [* . ]110 everlasting

  [. . .],

  [10]

  [. . *],

  [11]

  [. . .],

  [12]

  [* . ],114 AN EARLY MONGOLIAN VERSION OF THE ALEXANDER ROMANCE 57

  [8v]

  [1]

  [. .

  [2] was 11

  [-*]

  [. .].

  [3] "

  [. .like

  [this].120

  [4] having listened to

  [ ]

  [ .the ocean

  [ ? . . ],124 * .],saying

  [to himself], "

  [5] I went out. Now the great

  [. . .]

  [6] is attained. I shall enter

  [into] the ocean sea,"

  [7] when his noyad were listening to

  [ . ],

  [8] as they spake to Sulqarnai, saying, " Thou

  [* .1],, saying, " Thou art ascended upon

  [it] and art (?) come.When

  [thou] art 135 speaking, saying

  [to thyself] that thou

  [9] wouldst enter

  [ . ],136 within that,

  [in danger] and disaster,

  [10] the living beings are lying"in multitudes."

  [11] They will completely 142 swallow this thy gelding.So, then, they will swallow stones the size of a tent.

  [12] Other such bad,150d angerous, and disastrous living beings and beasts 153

  [9r]

  [1] are lying there in multitudes incalculable.As for thee, if

  [thou] enter there, let there

  [2] not be danger and disaster," 158

  [3] he caused

  [one] to build a qaraba the size of

  [one big enough] to hold two persons.

  [As for] the outside of this qaraba, he caused

  [one] to net

  [it] by

  [means of]

  [. . nets.

  [5] He caused

  [one] to twist ropes incalculable which would attain unto

  [the point of] exhausting

  [4] five thousand mod.`69 When he was entering into the qaraba box,

  [. .]

  [6] loading173f ood and provisions'in sufficient quantity,175w ithin 176 the box,

  [. .] when he was tying

  [7] a stone firmly, (?)he went,entering into the ocean.

  [. ]

  [8] When he was 180 going, not knowing,

  [. .] one

  [. . .]

  [9]

  [. . .],

  [10] speaking, saying,

  [". . ., S

  [u]l

  [qarnai]

  [ . ]

  [11] being favored

  [by Heaven]

  [. ]

  [12] was achieved, I spake,190 saying,"

  [. . Mount Sumur,

  [9v]

  [1]

  [to] the bottom of the ocean sea,

  [. . .]

  [2] I shall approach."

  [. .] 19' Formerly Heaven and Earth

  [ . .],197 FRANCIS WOODMAN CLEAVES

  [4] this (?) messenger 1'

  [. . .],

  [5] at the moment when

  [I] was hewing, steel

  [ . ],

  [6] in the eveningwent, encountering me

  [. . .] 20b

  [7] I shall approach, saying, "How shall I arrive?."

  [8] Return thou swiftly.Before

  [ ]

  [thou] spakest, saying, " Return." When

  [Sulqarnai] was

  [9] listening to this word,21' causing the hempen rope to move, he went out.

  [. ]

  [1o] again, indeed,215in one moon, he finished ascending upward,That which he had seen

  [11] which was within the sea 219-all 220-he told unto his noyad.

  [12] The nayad, listening,wondered at

  [it]. So he did.Again,

  [13] there being

  [but] a moment,again, indeed, causing

  [them] to assemble,227

  [lOr]

  [1] when he counseled counsel unto his noyad, he spake, saying, "Ai, my n6ked, noyad, be listening! J now am recalling

  [2] one word. I now shall set with Mother Sun.How far goeth

  [3] the darkness? I shall follow the darkness. I shall see whether it be far

  [4]

  [or] whether

  [it be] near.238.

  [As to] the setting,how

  [is it] and what

  [5] rule doth it have? 1' Then the n4Oked]

  [. .] spake unto one another,s aying,

  [6] " Now Sulqarnai,

  [. .] the broad land and water, saying

  [to himself], 'I shall go in the direction of

  [7] darkness,'

  [. . .] this thought,

  [* . .].

  [8] Then Su

  [lqarnai],

  [. . .]

  [9] "Follow

  [ye]!

  [ .]

  [10] the many noyad

  [. . ],

  [11] assembling

  [. . .],that the sun had set,

  [. . .],

  [12] going down,

  [. .] unto the entrance of darkness,260

  [lOv]

  [1] entering with

  [his] niked,

  [. . .]

  [2] went within. That

  [. . .],

  [3] coming, Sulqamai

  [. .],spake, saying,"

  [4] This darkness

  [. . .],

  [5] between

  [. . .],thy sending and going

  [. . *],

  [6] went,27t2r usting in thy three thousandy ears. . .]

  [7] These many other noked

  [8] do not have whatever

  [seeds] of years

  [of life] as thee.

  [We] shall barely see these seeds.

  [ . ]

  [9] have been in jr i only difficult 282 lands, in danger and disaster.

  [ . ]

  [10] As for thee, return AN EARLY MONGOLIAN VERSION OF THE ALEXANDER ROMANCE 59 swiftly. And there is neither land nor

  [11] water which hath not yet been traversed by thee."

  [12] When Sulqamai was listening to that word, he so spake unto his noked. When he was speaking, saying," Now,

  [lir]

  [1] when

  [we] shall return from hence, praying, we shall together request

  [2] from Heaven the water whereby, even when

  [the number of] my years predestined by Heaven shall be finished,292

  [ I], then, shall not die here and shall become everlasting,"

  [3] he arrived, praying. At the moment when he draweth nigh unto the entrance

  [4] of darkness,294o ne person, not showing his body,

  [5] gave a cup full of water

  [unto him].

  [He spake,] saying, " Sulqarnai, thou,

  [. . .], from the three thousand years

  [6] whereby

  [thou] hast been favored

  [by Heaven],800

  [. . .

  [7] when thou now art drinking this water,

  [8] up to the time when Heaven and Earth30'

  [ ] are transformed (= destroyed),0B in the meantime,30n7o t dying,

  [. . .

  [9] thou shalt enjoy everlasting life.

  [10] When

  [Sulqarnai] was

  [listening to that word],309h e spake unto his n6ked.

  [11] He said, "This I . ]. 3"When his noked spake,

  [12]

  [they spake, saying,] 312 "Thou art saying

  [to thyself], 'This darkness

  [. .].' "Going outside,314h e said unto the many noked, 'A!

  [* . .] 317

  [lIv]

  [1] then, if

  [ye] drink, how will ye be hindered? '6 So

  [he did].319

  [92]h e went out.

  [He] told unto his people what he had seen,whatever

  [it was], which was within the darkness-

  [3]

  [. . .] (?) all and everything.

  [4] After that,

  [* . .] that water, by the hand,

  [. . .]

  [5]

  [. . ] my

  [. . .] unto my good noked.

  [6] I gave the water whereby one liveth long. This

  [, I **1"

  [7] Some people said unto one another, " Jn

  [asmuch as] Heaven hath been pleased to give

  [it],if

  [we] drink

  [it],

  [8] indeed, it will be good." Some people said unto one another,

  [9] c

  [. . .],if

  [we] drink

  [it], how will it be?" Then there was one good

  [old man],

  [10] a wise noyan. When FRANCIS WOODMAN CLEAVES that noyan spake, he so said,

  [11] " As for this, if

  [thou] drink the water, up to the time when Heaven and Earth are transformed (= destroyed),

  [12] not dying, being very exhausted from living, thou shalt

  [12r]

  [1] become an obstacle to dying and existing. If these people of thee all, dying,

  [2] remain behind,340th at thou shalt have existed alone, thou,34' what use

  [will that be]?

  [3] As for thee 342-when it happeneth like this people who follow

  [thee] will be born no more.

  [4] As for thee, if

  [thou] art

  [not] afraid 347 of the fact that,

  [later], thyself regretting an end which shall be so come to pass,

  [thou] shalt regret, saying,

  [5] ' As for me, if I had not drunk this water, how

  [would]

  [6] I

  [. . .] thus?,' drink

  [it]. If

  [. . *],

  [7] thou, after, shalt become bad,352t hou." 3

  [8] Sulqarnai, hearing

  [. .],saying, " If it be so,

  [. ]356

  [what]

  [9] use will

  [that] be?," taking

  [the water] in his hand,3"8

  [. . .],

  [10] when he poured the water,

  [11] it fell

  [. .] the leaves of a cypress tree and the cypress tree-that

  [one]- winter and summer,did not come

  [12] to dry up at all.So he did.Safe and sound he came

  [12v]

  [1] to the city

  [named] M

  [is]ir. After that, Sulqarnai

  [ 7]0 great

  [.. .] assembling

  [2] with

  [his] noked, so spake. He said, "Ye, my noyad, listen! Since Mother Earth hath been created from Heaven

  [3] above,

  [. .],

  [4] before,380 however many qad were born. Now

  [. . .],

  [5] after, however many noyad

  [who are] qad are born.

  [I .]

  [6] By the Decree of Us,only I have joyed

  [7] the joy

  [* .] whereby one liveth three thousand years. As this my very life endeth,390 there are no

  [8] people who have not yet been seen by me." 3

  [9] "Traversing 392t he vast earth, the great sea,393a nd the bottom of the sea,

  [10] I am come.

  [I] ascended upon the peak of Mount Sumur. I followed the darkness in the direction

  [11] of the setting of the sun. Travelling two years,

  [12] in the third year, being favored with the water of eternity,I went out. AN EARLY MONGOLIAN VERSION OF THE ALEXANDER ROMANCE 61

  [13] I have lived exactly three thousand years. Now I, on this earth, only I 397

  [13r]

  [1] have become qan. On this very earth there hath not been born

  [2] a qan who hath joyed as J"When I die,

  [3] cause

  [ye me] once to traverse the ocean (= world) .First of all 402 cause

  [ye] to offer03a thousand fine maidens,404f illing a thousand natur of

  [4] gold with big pearls,406l ittle pearls,407a nd gold.408

  [5] After that, choosing a thousand youngand good wrestlerathletes and,

  [6] singing,410s ingers,4"1a nd, zithering,412z itherists,413 send

  [ye] a thousand sons-those who are twenty

  [7] or thirty years old.Afterthat, send

  [ye]

  [8] a thousand whiteheaded old men.

  [ .1] let

  [9] the old men immediately 420 go,praying.Send

  [. .],causing them to bear

  [10] spears and swords.And cause

  [ye] my

  [11] hands to be 427 exposed.

  [ ] me

  [ .]

  [. . .].Jf

  [* .] enter into

  [12] the belly,if

  [. .]

  [13] save big pearls and little pearls,

  [. .]would be able to save the thousand maidens. If

  [. 1] enter

  [13v]

  [1] into those,if Heaven nourish

  [them],

  [. . .can

  [2] save these old men. And,44'h aving been born,442th ey will die.

  [3] And if they live three thousand years, they will

  [still] die.

  [4] Whenever it be, they will

  [still] die. Being assembled from these,445

  [5] noyad

  [who are qad ] have been born.And these 449

  [. .

  [6] however many noyad

  [who are] qad are born. Ai! Joy

  [ye]

  [7] in

  [. . .].After one dieth,it is no

  [more of] use." Saying,

  [8] "

  [I] have concluded.

  [I] have finished.

  [I] have concluded," he said, " Old men,

  [9] joy

  [ye]. After one dieth,454 it is no

  [more ofl use." He said,"

  [I] have concluded.

  [10] Joy

  [ye]. If one finish dying,it is not

  [of any] use.

  [11] Qutluy bols-ufz edgiliig kels-uin."

  [12] He said,459"

  [I] have concluded. It is." 460